Η αιώνια βαρβαρότης της Τουρκίας

Όποιος συγχωρεί τά γενοκτόνα έγκλήματα της Τουρκίας καθίσταται συνένοχός τους.

Δραττόμεθα της εύρέως δημοσιευομένης στον Πανελλήνιο γραπτό τύπο και ήλεκτρονικώς προβαλλομένης πανελληνίως και διεθνώς αύθεντικής ίστορικής έπιστημονικής μονογραφίας του Έλληνος πολίτου Θεοδώρου Παπουλάκου, τιτλοφορουμένης «Κατακριτέα και καταστρεπτέα ή Τουρκία, ένσάρκωση της βαρβαρότητος», ή όποία άναδεικνύει και άνιστορεί την καινοφανή βαρβαρότητα και φονικότητα της Τουρκίας, έφαλλομένης άπό τις στέππες της Μογγολίας, έπινεγκάσης την γενοκτονία Έθνών και λαών, ήγουν των Άσσυρίων, Άρμενίων και πρωταρχικώς των γηγενών Έλλήνων της Μικράς Άσίας, του Εύξείνου Πόντου, της Κωνσταντινουπόλεως, της Ίωνίας (κοιτίδος της φιλοσοφίας) και της Καππαδοκίας, καταλαβούσης πανάρχαια Έλληνικά έδάφη AB ANTIQUO με την μάχαιρα, την βία και τον βίαιο έξισλαμισμό και άπειλούσης άπαύτως την Έλλάδα, λίκνο του πολιτισμού.

Ή ίστορική αύτή μονογραφία έμφαίνει έπί πλείω «τά έργα και τις ήμέρες» των γεννητόρων και προγόνων των σημερινών Εύρωπαϊκών Κρατών και των ήγετών τους MODUS VIVENDI ET MODUS FACIENTI, καθ΄ όλην την πορεία της ίστορίας του άνθρωπίνου γένους, άδυσωπήτων άποικιοκρατών, Ίμπεριαλιστών, ύλιστών, συμφεροντολόγων και μισητών έχθρών της Έλλάδος και του Έλληνισμού, πού τους έξεπολίτισε, άλλως θα έπηθίκηζον και θα άνεπήδουν άπό κλάδου σε κλάδο δένδρων ώσεί πίθηκοι και θα έκραζον ως πτηνά.

Ή συνεχιζόμενη κακόφρονα συμπεριφορά των ρηθέντων Εύρωπαϊκών Κρατών άγαν πολέμιων προς την Έλλάδα και χαριτούσα προς την βαρβαρωτάτη Τουρκία, πού έποφθαλμιά την Έλλάδα και την φοβερίζει ίταμώτατα με έδαφικό άκρωτηριασμό, έχει έκπορθήσει και ληστεύσει το Έλληνικό νησί της Κύπρου, έχει έπιδράμει στην Συρία, Ίράκ και Λιβύη, έποικίζει την Έλλάδα και την Εύρώπη με λαθρομετανάστες και Μουσουλμάνους, άλλοιώνοντας την άμιγή Έθνική και θρησκευτική ταυτότητα της
Εύρώπης, άγνωμονεί την βαρύτιμη πολιτιστική συνεισφορά της Έλλάδος και γεγαίρει την άγροικία της Τουρκίας, με την όποία έχουν συνάψει οίκονομικές συμφωνίες προκρίνοντας την παγερή ύλη έναντι του πολιτισμού, της δημοκρατίας, των ίδεωδών και ίδανικών.

Όποιος συγχωρεί τά γενοκτόνα έγκλήματα της Τουρκίας καθίσταται συνένοχός τους.

Μία κοινωνία, όμως, πού λατρεύει την ύλη και το χρήμα, «δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία κοινωνία χοίρων», διαλαλεί ό μέγας φιλόσοφος Άριστοτέλης, ό δάσκαλος του Έλληνος Ήρακλείδου, Άργείου (καταγομένου άπό την άρχαιοτέρα πόλη της ύφηλίου το Άργος της Πελοποννήσου) και Μακεδόνος Μεγάλου Άλεξάνδρου.

«Ή βαρβαρότης ANTE PORTAS». Οί Τούρκοι μπροστά στα τείχη του Πολιτισμού, της Έλλάδος και της Εύρώπης, BARBARIA ANTE PORTAS. Ή Τουρκία βδελυρεύεται….καθ΄όμμα της άνθρωπότητος. Οί σφαγείς και φονείς λαών, Έθνών και Έλλήνων κατ΄έξοχήν Τούρκοι, περικυκλώνουν με Ίσλαμιστές την Έλλάδα και Εύρώπη.

ΔΙ Ο

Άπαιτούμε τον έξοστρακισμό της Τουρκίας άπό τους διεθνείς όργανισμούς και την άποπομπή της στις στέππες της Μογγολίας, άπ΄όπου έκκίνησαν οί αίδίως άπολίτιστοι και θηριώδεις Τούρκοι προς την Εύρώπη άφανίζοντας τους λαούς στο αίμοσταγές πέρασμα τους και άπειλούν να πράξουν έκ νέου με τις άρυσθείσες είσβολές λαθρομεταναστών, κατωτέρων πολιτιστικώς, άναφομιώντων, άπροσαρμόστων, δογματικών και σφοδρώς έπιζητούντων να ύποτάξουν σύν τώ χρόνω τους γηγενείς Εύρωπαικούς λαούς και να τους μεταβάλλουν σέ θλιβερές έξαφανιζόμενες μειονότητες στην πατρώα Γή τους.

O TEMPORA! O MORES!

Έν Θεσσαλονίκη τη 25 / Ίουνίου / 2020

Ο Πρόεδρος – Ο Γραμματέας
Χατζηγεωργίου Γεώργιος- Άβέρκιος Πένογλου

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.