Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 2,98 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2024 – Ποιοι φόροι στήριξαν τα έσοδα

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2.987 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.133 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 3.079 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2023 κατέγραψε ο προϋπολογισμός το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2024.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς του πρωτογενούς πλεονάσματος έναντι του στόχου σε ταμειακούς όρους δεν προσμετράται στο πρωτογενές αποτέλεσμα του 2024 σε δημοσιονομικούς όρους.
Ενδεικτικά, ποσό ύψους 159 εκατ. ευρώ που αφορά σε έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους, ενώ σημαντικό μέρος της διαφοράς στις εισπράξεις των φορολογικών εσόδων ύψους 647 εκατ. ευρώ προσμετράται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του έτους 2023.
Επομένως το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει σημαντικά από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.
Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16.823 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 430 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Ωστόσο στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Μάρτιο ποσού ύψους 1.797 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του, ήτοι ποσό 1.687 εκατ. ευρώ, είχε εισπραχθεί τον Δεκέμβριο του 2023 και επιπλέον ποσό 159 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε τον Ιανουάριο 2024.

Έσοδα

Εξαιρουμένου του ανωτέρω ποσού, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 2.069 εκατ. ευρώ ή 14,2% έναντι του στόχου. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως: α) στα αυξημένα φορολογικά έσοδα κατά 612 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των επιστροφών και β) στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ κατά 1.029 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 18.507 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 416 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Ι. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 14.844 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 598 εκατ. ευρώ ή 4,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 5.876 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 16 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 1.532 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 5 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 260 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 19 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 5.105 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 563 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 66 εκατ. ευρώ και ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων αυξημένος κατά 451 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΙΙ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.
ΙΙΙ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 2.418 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 700 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024 κυρίως λόγω: (α) της είσπραξης κατά τον Δεκέμβριο 2023 του ποσού των 1.687 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ενώ ποσό 159 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε τον Ιανουάριο 2024, έναντι στόχου 1.797 εκατ. ευρώ που αρχικά προβλέφθηκε ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Μάρτιο 2024 και (β) των αυξημένων εσόδων ΠΔΕ, κατά 876 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου. Ειδικότερα, από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 2.418 εκατ. ευρώ, ποσό 2.133 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ.
IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 208 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.
V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 1.007 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 508 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από επιστροφές δαπανών, κατά 283 εκατ. ευρώ. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 1.007 εκατ. ευρώ, ποσό 203 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ τα οποία είναι αυξημένα κατά 153 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
VI. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικού στόχου.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.684 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 14 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.698 εκατ. ευρώ). Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.336 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.029 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.307 εκατ. ευρώ).

Μάρτιος

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2024 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.175 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1.139 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, λόγω της είσπραξης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ποσού εντός του Δεκεμβρίου 2023, όπως προαναφέρθηκε.
Εξαιρουμένης αυτής, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 658 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 449 εκατ. ευρώ στις επιστροφές εσόδων λόγω ετεροχρονισμού στην εμφάνισή τους, καθώς υψηλά ποσά επιστροφών πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Φεβρουάριο, ενώ είχαν προβλεφθεί για τον μήνα Μάρτιο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.652 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1.588 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανά μείζονα κατηγορία του κρατικού προϋπολογισμού, για τον Φεβρουάριο 2024 έχουν ως ακολούθως:

I. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 3.535 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 260 εκατ. ευρώ ή 6,8% έναντι του στόχου. Σημειώνεται ότι η τραπεζική αργία στις 29 Μαρτίου και 1 Απριλίου επηρέασε τη ροή των εισπράξεων φόρων μηνός Μαρτίου καθόσον παρατάθηκε μέχρι και τις 2 Απριλίου η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έληγαν τις ως άνω ημερομηνίες. Εκτιμάται ότι ποσό περίπου 300 εκατ. ευρώ, που αφορά φορολογικές οφειλές μηνός Μαρτίου, εξοφλήθηκαν στις 2 Απριλίου και ως εκ τούτου θα συμπεριληφθούν στα έσοδα μηνός Απριλίου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1.433 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 143 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 509 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 35 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 44 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 16 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1.040 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 8 εκατ. ευρώ.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

www.bankingnews.gr

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.