Τρομερές καταγγελίες του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Σώματος για Noor1 και Μάτι!

Τη διεξαγωγή έρευνας, για το ενδεχόμενο καταχρηστικότητας της Εισαγγελίας Ναυτοδικείου Πειράα,  σχετικά με την υπόθεση του Noor One, ζητάει το Παρατηρητηρίο Διαφάνειας Λιμενικού Σώματος από την Εισαγγελια Αρείου Παγου.

Αναφέρει:

1. Είμαι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Σώματος, το

οποίο αποτελεί προσ το παρόν Ενωση Προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα,

με σκοπό την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό

λιμενικό σύστημα. Με την ανωτέρω ιδιότητα μου, τίθενται υπόψιν σας τα εξής:

2. Όπως είναι γνωςτό, τον Ιούνιο 2014 στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΣ συνέλαβαν ένα από

τα μεγαλύτερα κυκλώματα ηρωύνης σε όλη την ευρωπαική ήπειρο»,

Σύμφωνα με δηλώσεις του τότε αρμόδιου Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ.

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Στις 22 Ιουνίου 2014 ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης δήλωνε τα εξής σχετικά με

την προαναφερόμενη σύλληψη:

«Για τη χθεσινή νέα επιτυχύα εντοπισμού και κατάσχεσης ενός ακόμη τόνου

ηρωίνης, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Λιμενικό Σωμα και στα στελέχη

που συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση. Σας τα μεταφέρω από τον

Πρωθυπουργό, σας τα εκφράζω εγώ προςωπικά και βέβαια όλος ο

ελληνικός λαός…Ιδιαίτερα, όμως, συγχαρητήρια αξίζουν στη Διεύθυνση

Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Λιμενικού Σώματος, στα

στελεχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, σε όλες τις Ειδικές Δυνάμεις

του Λιμενικού Σώματος, που συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση, στο Παρατηρητήριο Διαυγειας Λιμενικού Σώματοςwebsite: www.greekportswatch.org , e-mail: greekportswatch@gmail.com

στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ. και βέβαια στα Σ’ωματα Ασφαλείας

και Πληροφοριών, τα οπούα έδρασαν με πρωτοφανή αποτελεσματικότητα,

συνδιάζοντας πάρα πολλές πληροφορίες..»

3. Στις 23 Ιουλίου 2018 γράφτηκε η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία διαχείρισης κρίσεων της Περιφέρειας Αττικής, 102 αδικοχαμένες ψυχές από τηνκαταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι.

4. Μετά από μια επιχείρηση σύλληψησ κυκλώματοσ διακίνησης ηρωίνης, η οποία

συγκίνησε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ώστε να διαβιβάσει με τον αρμόδιο

Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου τα θερμά του συγχαρητήρια, θα ανέμενε κανείς

ότι, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνικό Ακτοφυλακό θα στεκόταν στο ύψος των

περιστάσεων, αποδίδοντας τις προσήκουσες τιμές, υλικής και ηθικης αμοιβής, στα

στελέχη του εκεύνα, τα οποία κατάφεραν αυτό, που από πολλούς θεωρείται το

μεγαλύτερο φορτίο ηρωίνης, που έφτασε ποτέ στην Ευρώπη. Δεν είναι υπερβολικό,

να ισχυριστει κανείς ότι, η επιχείρηση σύλληψης του NOOR ONE στις ΗΠΑ θα είχε

γίνει ταινία.

Αντίθετα, μετά από τη μεγαλύτερη αποτυχία της αυτόματης διαχείρισης

κρίσεων της πρωτεύουσας,  εύλογα θα ανέμενε κανείς ότι, οι εμπλεκόμενοι θα

υφίσταντο διεξοδικό ‘ελεγχο και αξιολόγηςη, όχι μόνο προκειμένου να αποδοθούν

με δικαιοσύνη οι ευθύνες αλλα και με σκοπό την επανασχεδίαση του συστήματος,

ώστε ποτέ να μην ξαναχαθούν άδικα τόσοι άνθρωποι, λίγα μόνο χιλιόμετρα από

την πλατεία Ομονοίας.

5. Ο ρόλος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Μάτι, όπως

ήταν εύλογο, αποτέλεσε αντικείμενο expert opinions, τις οποίες ο Τακτικός

Ανακριτός, που ερευνά την υπόθεση ανέμενε, προκειμένου να προβεί στιις δέουσες

ανακριτικες πράξεις.

Συγκεκριμένα:

5Α. Στις 8 Μαρτίου 2019 η έμπειρη ναυτιλιακή συντάκτρια  Αναστασία Βαμβακά

αναφέρει στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» τα εξής ουσιώδη:

«Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο ότι η κατάσταση με την κίνηση των

οχημάτων επιβαρύνθηκε επιπλέον από τη μη ληψη μέτρων από την

αρμόδια Λιμενικό Αρχη  Ραφήνας, καθώς παρά το γεγονός ότι η κατάσταση

στην περιοχή, ήτοι η ύπαρξη της φωτιάς, ήταν ορατή ήδη από την ώρα

εκδήλωσης της, η πορεία της προς το θαλάσσιο μέτωπο, η ύπαρξη πυκνού

καπνού ήταν αντιληπτή από τα στελέχη του Λ.Σ. και αποτελούσε διδαγμα

κοινής πείρας ότι θα δημιουργούνταν προβλήματα στην έκτακτη κίνηση

των οχημάτων στην προσπαθεια τους, να να βρουν οδούς διαφυγ’ης από την

καιγόμενη περιοχή, επέτρεψε τον ελιμενισμό δύο ΕΓ- ΟΓ πλοίων στο λιμάνι της Ραφήνας και την αποβίβαση επιβατών και οχημάτων τα οποία κινήθηκαν

στη συνέχεια, είτε επί τη οδού Φλέμινγκ προς τη Λ. Μαραθώνος και Αθήνα, είτε επί

της παραλιακής, προς το Μάτι, προς Ν. Μάκρη.. Αποτϋλεςμα όταν να επιβαρυνθεύ

επιπλϋον η κυκλοφορύα και να μειωθεύ καταλυτικϊ η δυνατότητα διαφυγόσ των

οχημϊτων»

-«Οι διαμϋνοντεσ δηλαδό ζητούν ςυνδρομό ςτισ 18.43, όταν δηλαδό η φωτιϊ περνϊ

τη Μαραθώνοσ και ξεκινϊ να κατακαύει το Μϊτι και το Κϋντρο Επιχειρόςεων ςτο

3

website: www.greekportswatch.org , e-mail: greekportswatch@gmail.com

υπουργεύο Ναυτιλύασ καταγρϊφει την κλόςη ςτισ 19.40 για 100 ϊτομα που

βρύςκονται ςτην παραλύα του ξενοδοχεύου και ενημερώνει το λιμενϊρχη για

ςυνδρομό. Σο Λιμεναρχεύο δηλαδό, αν και όπωσ αναφϋρει και παραπϊνω ο

ειςαγγελϋασ αντύ να ενημερώνει αυτό το θϊλαμο και να ϋχει προβεύ ςε

περιπολύεσ όπωσ ϋγινε ςτη φωτιϊ τησ Κινϋτασ με το ΠΑΘ 090 καθώσ η

πορεύα τησ φωτιϊσ όταν δεδομϋνη «προσ το θαλϊςςιο μϋτωπο, η ύπαρξη

πυκνού καπνού όταν αντιληπτό από τα ςτελϋχη του Λ.΢. και αποτελούςε

δύδαγμα κοινόσ πεύρασ ότι θα δημιουργούνταν προβλόματα», δεν προϋβη ςε

καμύα ενϋργεια.»

5Β. Σον Ιούλιο 2020 εύδαν το φωσ τησ δημοςιότητασ αποςπϊςματα τεχνικόσ

ϋκθεςησ του πρώην Τπαρχηγού Πυροςβεςτικόσ κ. Ανδριανού Γκουρμπϊτςη,

ςύμφωνα με τα οπούα ςε αυτόν ϋχουν περιληφθεύ αναφορϋσ περύ αδικαιολογότωσ

καθυςτερημϋνησ επϋμβαςησ των αρμοδύων λιμενικών αρχών για τη διϊςωςη

όςων κολυμπούςαν ςτισ θαλϊςςιεσ περιοχϋσ ςτο Μϊτι και Κόκκινο Λιμανϊκι για

να διαςωθούν από τον κύνδυνο τησ πυρκαγιϊσ κλπ.

5Γ. Η υπόθεςη του ρόλου του Λιμενικού ΢ώματοσ ςτην εκατόμβη νεκρών ςτο

Μϊτι γεννϊ και ϊλλα ερωτόματα, τα οπούα χρόζουν ενδελεχούσ ανακριτικόσ

ϋρευνασ και πρόκειται να περιληφθούν ςε υπόμνημα του Παρατηρητηρύου προσ

τον Σακτικό Ανακριτό, το οπούο ολοκληρώνεται τισ επόμενεσ ημϋρεσ, ιδύωσ δε τα

κϊτωθι:

-Τπόρξε ό όχι αναχώρηςη υψηλόβαθμων Αξιωματικών Λ΢-ΕΛΑΚΣ εκτόσ Αττικόσ

με την πυρκαγιϊ ςτουσ Αγύουσ Θεοδώρουσ ςε εξϋλιξη;

-Πόςα πλωτϊ μϋςα Λ΢-ΕΛΑΚΣ επιχεύρηςαν ςτο Μϊτι; Σι ώρα προςϋγγιςαν την

περιοχό; Κατϋφθαςαν όλα τα διαθϋςιμα από όμορεσ Λιμενικϋσ Αρχϋσ και εϊν ναι

ποια και πότε;

-Ποιοσ όταν ο επιχειρηςιακϊ υπεύθυνοσ επικεφαλόσ και από ποιουσ και πότε

αποφαςύςτηκε ο ςχεδιαςμόσ διϊςωςησ και προςϋγγιςησ τησ επύμαχησ ακτόσ;

-Πωσ εξηγεύται, εϊν όντωσ υπόρχε ςχεδιαςμόσ, ςτϋλεχοσ Λ΢-ΕΛΑΚΣ να δηλώνει ςε

τηλεοπτικούσ ςταθμούσ ότι ο τύποσ πλωτών μϋςων, που επελϋγη, δεν επϋτρεπε

προςϋγγιςη ςτα ρηχϊ;

-Πωσ εξηγεύται ώρα 22.00 πλούα τησ ακτοπλοΐασ να ςυλλϋγουν ανθρώπουσ από το

νερό;

-Πωσ εξηγούνται οι καταθϋςεισ διαςωθϋντων ότι κολυμπούςαν πϋντε (5) ώρεσ

αβοόθητοι, εϊν τα πλωτϊ μϋςα Λ΢-ΕΛΑΚΣ όταν όντωσ ςτην περιοχό πριν τη δύςη

του ηλύου;

-Ποια εναϋρια μϋςα Λ΢-ΕΛΑΚΣ ςηκώθηκαν για υποβοόθηςη και παροχό

πληροφοριών εικόνασ ςτα πλωτϊ μϋςα;

-Ποια Αρχό εύναι αρμόδια και υπεύθυνη για την ϋρευνα και διϊςωςη ςτη

θϊλαςςα;

4

website: www.greekportswatch.org , e-mail: greekportswatch@gmail.com

6. Μετϊ την κατϊθεςη όλων των expert opinions, ο Σακτικόσ Ανακριτόσ ζότηςε

μετατροπό του κατηγορητηρύου από πλημμϋλημα ςε κακούργημα και ϊρχιςε να

αποςτϋλει κλόςεισ ςε απολογύα.

Σι να ϋκανε ϊραγε η Ειςαγγελύα του Ναυτοδικεύου Πειραιϊ;

Δε χρειϊςτηκε να κϊνει απολύτωσ τύποτα, διότι, την ώρα που ο Σακτικόσ

Ανακριτόσ ζητούςε μετατροπό του κατηγορητηρύου από πλημμϋλημα ςε

κακούργημα, η Ειςαγγελύα Ναυτοδικεύου Πειραιϊ εύχε όδη κλεύςει την

υπόθεςη [και μϊλιςτα με τη χώρα ςε καραντύνα λόγω κορονοώού] !

΢υγκεκριμϋνα, όπωσ προκύπτει από δημοςύευμα τησ δραςτόριασ ναυτιλιακόσ

ρεπόρτερ Γεωργύασ Λαγού ςτην εφημερύδα «ΕΘΝΟΣ» τησ 14 Μαρτύου 2020, το

Ναυτοδικεύο ϋβαλε αρχεύο την ϋρευνα για τισ πρϊξεισ και παραλεύψεισ του

Λιμενικού ΢ώματοσ – Ελληνικόσ Ακτοφυλακόσ διότι «Δεν κρύθηκε ςκόπιμη η

παροχό εξηγόςεων από ςτελϋχη του Λιμενικού Σώματοσ καθόςον δεν προϋκυψαν

ούτε καν υπόνοιεσ πόςο μϊλλον ενδεύξεισ ςε βϊροσ τουσ από πρόθεςη ό αμϋλεια.

Απορρύπτουμε ωσ μη ςτηριζόμενεσ ςτο νόμο τισ εγκλόςεισ».

Έχει προηγηθεύ κϊτι εξύςου εντυπωςιακό: τον Ιανουϊριο 2019 η Λϋςχη

Αποςτρϊτων Λ΢-ΕΛΑΚΣ ϋχει βραβεύςει, κατόπιν πρόταςησ του Αρχηγεύου, το

Λιμενϊρχη Ραφόνασ για την αποτελεςματικότητϊ του ςτην αντιμετώπιςη τησ

πυρκαγιϊσ ςτο Μϊτι, ςε μια χαρωπό τελετό γεμϊτη αςτραφτερϊ χαμόγελα και

εκατϋρωθεν ςυγχαρητόρια.

7. Εύλογα, λοιπόν, ανακύπτουν ερωτόματα:

-γιατύ τϋτοια βιαςύνη να βραβευθεύ ο Λιμενϊρχησ Ραφόνασ με την

προκαταρκτικό εξϋταςη ακόμα ςε εξϋλιξη;

-γιατύ τϋτοια βιαςύνη να αρχειοθετηθεύ η υπόθεςη από την Ειςαγγελύα

Ναυτοδικεύου Πειραιϊ;

8. Από αυτό το ςημεύο και μετϊ ξεκινούν «ςατανικϋσ» ςυμπτώςεισ:

Σον Ιανουϊριο 2018 η Ειςαγγελύα Ναυτοδικεύου Πειραιϊ ϋθεςε ςτο αρχεύο

ϋγκληςη των κκ. Ευθύμιου Γιαννουςϊκη, Ευϊγγελου Μαρινϊκη και Ιωϊννη

Κουρτϊκη ςε βϊροσ ςτελϋχουσ Λ΢-ΕΛΑΚΣ.

Σον Αύγουςτο 2018 η Ειςαγγελύα Αναθεωρητικού Δικαςτηρύου απϋρριψε

προςφυγό των ανωτϋρω κατϊ τησ προαναφερόμενησ πρϊξησ θϋςησ ςτο αρχεύο

[με μια ειςαγγελικό διϊταξη η οπούα εύναι αλόθεια ότι περιγρϊφει διϊφορα

δικονομικϊ παρϊδοξα].

΢τισ 15 Οκτωβρύου 2019 ο μϋχρι τότε Αρχηγόσ Λ΢-ΕΛΑΚΣ Ναύαρχοσ ΢ταμϊτησ

Ρϊπτησ αποςτρατεύεται, καταγγϋλλοντασ, ενώπιον του παριςτϊμενου Τπουργού

Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ κ. Ιωϊννη Πλακιωτϊκη «ότι ο ϊκομψοσ αυτόσ

τρόποσ δεν οφεύλεται αποκλειςτικϊ ςτην ηγεςύα του υπουργεύου Ναυτιλύασ αλλϊ ςε

εξωθεςμικούσ κύκλουσ και ςυμφϋροντα εκτόσ του υπουργεύου Ναυτιλύασ

και του Λιμενικού Σώματοσ που ϊδικα με πολϋμηςαν».

5

website: www.greekportswatch.org , e-mail: greekportswatch@gmail.com

Σο Νοϋμβριο 2019 (ότοι μετϊ την αλλαγό Κυβϋρνηςησ) ο νϋοσ Αρχηγόσ Λ΢-

ΕΛΑΚΣ, λύγεσ μόνο ημϋρεσ μετϊ την ανϊληψη των καθηκόντων του, υπογρϊφει

εντολό διενϋργειασ Ε.Δ.Ε , προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ, εϊν όςα περιλαμβϊνονταν

ςτισ δυο ειςαγγελικϋσ διατϊξεισ αρχειοθϋτηςησ των εγκλόςεων των κκ. Ευθύμιου

Γιαννουςϊκη, Ευϊγγελου Μαρινϊκη και Ιωϊννη Κουρτϊκη ςυνιςτούν πειθαρχικό

ό υπηρεςιακό αδύκημα. ΢ε απλϊ ελληνικϊ, μια από τισ πρώτεσ υπογραφϋσ του

νεοπαγούσ Αρχηγού Λ΢-ΕΛΑΚΣ αφορούςε ςτην πειθαρχικό αξιολόγηςη των

καταγγελιών των κκ Ευθύμιου Γιαννουςϊκη, Ευϊγγελου Μαρινϊκη και Ιωϊννη

Κουρτϊκη κατϊ ςτελεχών Λ΢-ΕΛΑΚΣ, οι οπούεσ κατϊ το ουςιώδεσ μϋροσ τουσ

εύχαν αρχειοθετηθεύ όχι μύα (1), αλλϊ δύο (2) φορϋσ από τη ΢τρατιωτικό

Δικαιοςύνη, για λόγουσ ουςιαςτικούσ και όχι τυπικούσ.

Ανϊμεςα ςτουσ δεκϊδεσ Τποναυϊρχουσ, Αρχιπλοιϊρχουσ και Πλοιϊρχουσ Λ΢-

ΕΛΑΚΣ, ςτουσ οπούουσ ο νεοπαγόσ Αρχηγόσ Λ΢-ΕΛΑΚΣ θα μπορούςε να ϋχει

αναθϋςει τη διενϋργεια Ε.Δ.Ε επύ καταγγελιών όδη αρχειοθετημϋνων από τη

΢τρατιωτικό Δικαιοςύνη, ποιόν πιςτεύετε ότι επϋλεξε;

Σο ςτϋλεχοσ, που υπηρετούςε ωσ Λιμενϊρχησ Ραφόνασ, το θανατερό βρϊδυ

τησ πυρκαγιϊσ ςτο Μϊτι.

Ιδιαύτερη εντύπωςη προξενεύ το γεγονόσ ότι κατϊ το χρόνο τησ επιλογόσ του εν

λόγω προςώπου, η προκαταρκτικό εξϋταςη τησ Ειςαγγελύασ Ναυτοδικεύου

Πειραιϊ για τισ πρϊξεισ και παραλεύψεισ των Λιμενικών ςτο Μϊτι δεν εύχε ακόμα

περατωθεύ.

΢τισ 27 Μαρτύου 2020 ο Λιμενικόσ, που υπηρετούςε ωσ Λιμενϊρχησ Ραφόνασ το

καταραμϋνο βρϊδυ τησ πυρκαγιϊσ ςτο Μϊτι, εξϋταςε τισ καταγγελύεσ των κκ

Ευθύμιου Γιαννουςϊκη, Ευϊγγελου Μαρινϊκη και Ιωϊννη Κουρτϊκη, οι οπούεσ

εύχαν αρχειοθετηθεύ όχι μύα (1), αλλϊ δύο (2) φορϋσ από τη ΢τρατιωτικό

Δικαιοςύνη, για λόγουσ ουςιαςτικούσ και όχι τυπικούσ, και τισ δικαύωςε,

ζητώντασ μεταξύ ϊλλων και την πειθαρχικό δύωξη ςτελϋχουσ από αυτϊ

που εύχε ςυγχαρεύ ο ύδιοσ ο Πρωθυπουργόσ για τη ςύλληψη του Noor One !!!

Ιδιαύτερη εντύπωςη προξενούν τα εξόσ:

-ο προαναφερόμενοσ διενεργών Ε.Δ.Ε, αν και παρϋλαβε τη ςχετικό εντολό το

Δεκϋμβριο 2019, διενόργηςε ανακριτικϋσ πρϊξεισ για μόλισ δεκαϋξι (16) ημϋρεσ

και μετϊ από μια χρονικϊ τόςο ςυντετμημϋνη ϋρευνα διαφώνηςε με την επύ τησ

ουςύασ κρύςη τόςο τησ Ειςαγγελύασ Ναυτοδικεύου Πειραιϊ, όςο και τησ

Ειςαγγελύασ Αναθεωρητικού Δικαςτηρύου.

-ο προαναφερόμενοσ διενεργών Ε.Δ.Ε ουδϋποτε ϋλαβε κατϊθεςη αναφορικϊ με τα

διαλαμβανόμενα ςτισ καταγγελύεσ των κκ Ευθύμιου Γιαννουςϊκη, Ευϊγγελου

Μαρινϊκη και Ιωϊννη Κουρτϊκη από τουσ π. Αρχηγούσ Λ΢-ΕΛΑΚΣ κατϊ την

επύδικη περύοδο Ναυϊρχουσ Αθαναςόπουλο και Ρϊπτη

-δεν ϋχει περιϋλθει μϋχρι ςόμερα ςε γνώςη μασ οποιοδόποτε ςτοιχεύο αναφορικϊ

με εντολό του νύν Αρχηγού Λ΢-ΕΛΑΚΣ για τη διεξαγωγό Ε.Δ.Ε ςχετικϊ με την

ϊρνηςη π. Αρχηγού Λ΢-ΕΛΑΚΣ να διενεργόςει Ε.Δ.Ε για τισ καταγγελύεσ, που

6

website: www.greekportswatch.org , e-mail: greekportswatch@gmail.com

ςόμερα δικαιώνει ο πρώην Λιμενϊρχησ Ραφόνασ. Ούτε και περιλαμβϊνεται τϋτοια

πρόταςη ςτο πόριςμα Ε.Δ.Ε του τελευταύου.

Λύγο μετϊ τη ςύνταξη του προαναφερόμενου πορύςματοσ Ε.Δ.Ε από τον πρώην

Λιμενϊρχη Ραφόνασ, ϋλαβαν χώρα τα εξόσ:

-η Ειςαγγελύα Ναυτοδικεύου Πειραιϊ «ϋκλειςε» την προκαταρκτικό εξϋταςη για

τυχόν ευθύνεσ Λιμενικών ςτο Μϊτι, η οπούα προφανώσ αφορούςε και τυχόν

ευθύνεσ ςτελεχών του Λιμεναρχεύου Ραφόνασ

-ο δικαιώςασ τισ καταγγελύεσ των κκ Ευθύμιου Γιαννουςϊκη, Ευϊγγελου

Μαρινϊκη και Ιωϊννη Κουρτϊκη κατϊ ςυναδϋλφων του πρώην Λιμενϊρχησ

Ραφόνασ προόχθη μετϊ τη ςύνταξη του πορύςματόσ του ςε Αρχιπλούαρχο

-ϋνασ από αυτούσ που ςυνϋλαβαν το κύκλωμα του Noor One, κατϋθεςε ενώπιον

των Δικαςτηρύων κατϊ των πανύςχυρων κυκλωμϊτων διακύνηςησ ηρωύνησ με

κύνδυνο τησ ζωόσ του και ϋλαβε ςυγχαρητόρια από τον τότε Πρωθυπουργό δεν

προόχθη, διότι εκεύνοσ, που όταν υπηρετούςε ωσ Λιμενϊρχησ Ραφόνασ κϊηκαν

ζωντανού 102 ϊνθρωποι, διεπύςτωςε πιθανϋσ πειθαρχικϋσ του ευθύνεσ κατόπιν ςε

βϊροσ του καταγγελύασ των κκ Ευθύμιου Γιαννουςϊκη, Ευϊγγελου Μαρινϊκη και

Ιωϊννη Κουρτϊκη.

9. Εμεύσ ωσ Παρατηρητόριο διαπιςτώνουμε ότι το επύπεδο διαφϊνειασ ςτο

Τπουργεύο Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ ϋχει πιϊςει πλϋον «πϊτο».

Ανεξϊρτητα από τισ δικϋσ μασ πρωτοβουλύεσ, ςασ κοινοποιούμε τα παραπϊνω για

τισ δικϋσ ςασ νόμιμεσ ενϋργειεσ.

Διατελών μετϊ τιμόσ

Για το Παρατηρητόριο Διαφϊνειασ Λιμενικού ΢υςτόματοσ

Δ Π Μπακόπουλοσ

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.