Απολογισμός της Διοίκησης του ΟΑΣΘ τριμήνου Αύγουστος-Οκτώβριος

Από την τετράμηνη παρουσία μας στην Διοίκηση του ΟΑΣΘ αλλά και από όσα θα σας εκθέσουμε παρακάτω γίνεται φανερό ότι στο πεδίο της διαχείρισης των αστικών Συγκοινωνιών αντιπαρατίθενται δύο διαφορετικές  αντιλήψεις και πρακτικές
Η μία που πρότασσε το επιχειρηματικό κέρδος ως την βασική παράμετρο της λειτουργίας και η άλλη που προτάσσει το κοινωνικό  συμφέρον και θεωρεί τις αστικές συγκοινωνίες ως κοινωνικό αγαθό.
Η πρώτη οδήγησε σε πλήρες αδιέξοδο τον ΟΑΣΘ και η δεύτερη επιχειρεί αρχικά να τον αναστηλώσει και στην συνέχεια να τον εκσυγχρονίσει.
Η πρώτη δίωκε τους ανέργους στο όνομα μιας αντικοινωνικής κανονικότητας και η δεύτερη που σήμερα βιώνουμε απάλλαξε από το άγος της περιφρόνησης και της επικρεμάμενης τιμωρίας τους ανέργους.
Η πρώτη που στα χρόνια 2015,2016 και 2017 μοίρασε μερίσματα 36 εκατ. στους μετόχους και  την ίδια στιγμή άφηνε απλήρωτο το ΙΚΑ και την Εφορία.
Η πρώτη που επιπλέον πήρε στην ίδια περίοδο 209,6 εκατ. από το κράτος και είχε αφήσει τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές απλήρωτους και τις αποθήκες ανταλλακτικών άδειες.
Η δεύτερη σε ένα τετράμηνο πήρε 25,8 εκατ. από το κράτος και  κατόρθωσε να εξοφλήσει τα καθυστερούμενα των εργαζομένων από την προηγούμενη περίοδο (13 εκατ.) , να καταβάλει όλες τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και να αποκαταστήσει την κανονικότητα στην μισθοδοσία, δηλαδή οι εργαζόμενοι να πληρώνονται κανονικά στην ώρα τους.
Στην ίδια περίοδο κατόρθωσε να επαναφέρει ανταλλακτικά στις αποθήκες αποκαθιστώντας την απαιτούμενη επάρκεια σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Η πρώτη κρατούσε χωρίς την αναγκαία προληπτική συντήρηση τα λεωφορεία για διάστημα 3-5 χρόνια, με αποτέλεσμα ενώ δεν είναι πολύ παλιά να παρουσιάζουν πρόωρη γήρανση και πολλές ζημίες.
Η δεύτερη μέσα από τις ορατές και αόρατες δυσκολίες που επισημάναμε, σε κοινή  συνάντηση με όλους τους αρχιτεχνίτες, προσπαθεί να επαναφέρει τον στόλο των λεωφορείων σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.
Γνωρίζουμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν απολαμβάνει τις συγκοινωνίες που της πρέπει.  Μαζί με το τεχνικό δυναμικό, το οποίο έχει αποδεκατιστεί από ειδικευμένους τεχνίτες, μαζί με την διεύθυνση κίνησης, με συνεργασίες με άλλους ειδικευμένους φορείς όπως η ΕΛΒΟ και με τον ΟΣΕΘ, επιχειρούμε αφ’ ενός να ενισχύσουμε τον αριθμό και την αξιοπιστία των λεωφορείων και αφ’ ετέρου να επανασχεδιάσουμε τις γραμμές ώστε να ανταποκρίνονται στις καθημερινά διευρυνόμενες ανάγκες  της πόλης.
Επιχειρούμε επίσης ένα οργανωτικό εκσυγχρονισμό, ώστε ο ΟΑΣΘ να μπει γρήγορα στην ψηφιακή εποχή και να εκπονήσει το αναγκαίο αναπτυξιακό του  σχέδιο με νέες τεχνολογίες.
Τέλος στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου τα οποία εξοικονόμησαν για το Δημόσιο έναντι των αντίστοιχων περιόδων 2015 και 2016,  (4,5 εκατ.) θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις οικονομίες κλίμακος που πέτυχαμε και που  δημιουργούν για το τετράμηνο Αύγουστος -Νοέμβριος 2017, με βάση τα προσωρινά στοιχεία του Νοεμβρίου  2017, εξοικονόμηση για το δημόσιο της τάξεως των 8 εκατ. έναντι των αντιστοίχων του 2015 και 2016.
Αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα ότι με λιτή και χρηστή διαχείριση μπορείς να καλύψεις τα διαφυγόντα έσοδα από την διευρυμένη κοινωνική πολιτική που οφείλουμε να ασκούμε ιδιαίτερα για τις ευπαθείς κατηγορίες των πολιτών.
Οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου Αύγουστος-Οκτώβριος
Στον πίνακα των απολογιστικών στοιχείων για έσοδα και έξοδα τριμήνου Αυγούστου- Οκτωβρίου για τα έτη 2015, 2016, 2017  από τα οποία προκύπτει ότι:
  1. Τα έξοδα προσωπικού παραμένουν αμετάβλητα. Ολοκληρώθηκε η υπογραφή Σ.Σ.Ε. δια της οποίας προβλέπεται μείωση της Δαπάνης περίπου 18-20 εκατ. σε ετήσια βάση.
  2. Οι αμοιβές τρίτων παρουσιάζουν μείωση 48,70%. Η μείωση προκύπτει από τις αλλαγές συμβάσεων και διακανονισμό οφειλών έναντι τρίτων.
  3. Οι αμοιβές του Δ.Σ. είναι μειωμένες σε ποσοστό 86,25% επιβεβαιώνοντας την πολιτική μας για λιτή και χρηστή Διοίκηση.
  4. Τα διάφορα έξοδα παρουσιάζουν μείωση 29,45%
  5. Το επιχειρηματικό κέρδος προφανώς δεν καταβάλλεται δεδομένου ότι ο ΟΑΣΘ βρίσκεται σε εκκαθάριση. Άρα υπάρχει εξοικονόμηση πόρων υπέρ του Δημοσίου της τάξεως 1,2 εκατ. το μήνα.
  6. Μόνο τα έξοδα καυσίμων παρουσιάζουν σημαντική αύξηση 26,52%. (η διαφορά στα καύσιμα οφείλεται στο γεγονός ότι το 2016 υπήρξε 12ημερη επίσχεση εργασίας) .
  7. Στο σύνολο των εξόδων παρουσιάζεται μείωση κατά 13,72%. Ωστόσο αν δεν περιληφθούν τα καύσιμα παρουσιάζουν το 2017 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος μείωση  5,24 εκατ. ή 18,82%
  8. Το σύνολο των εσόδων από το μεταφορικό έργο βρίσκεται το 2017 στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη χρονιά.
  9. Οι επιχορηγήσεις που εμφανίζονται αυξημένες μας έδωσαν την δυνατότητα να ισοσκελίσουμε τον λογαριασμό εσόδων εξόδων και να πληρώσουμε τους εργαζόμενους οι οποίοι ήταν Ιούνιο και Ιούλιο απλήρωτοι.
  10. Τέλος είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι στα δύο προηγούμενα χρόνια είχε παρουσιαστεί σημαντική διαφορά Εξόδων έναντι των Εσόδων της τάξεως των 8,4 εκατ. το 2016 και 9,4 εκατ. το 2015 η οποία σύμφωνα με το προηγούμενο θεσμικό καθεστώς το οποίο καθιέρωνε «Λεόντιο Σχέση» σε βάρος του δημοσίου έπρεπε να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σε σχέση με το θόρυβο που για την διανομή μερίσματος στους μετόχους παρατηρούμε τα εξής:

Το διασφαλισμένο χωρίς επιχειρηματικό κίνδυνο κέρδος στην χρήση 2016 ανήλθε στο ποσό των 16.450.000 Ευρώ.
Οι ακέραιες μετοχές του ΟΑΣΘ ανέρχονται σε 424. Αυτό σημαίνει ότι το κέρδος κάθε ακέραιας μετοχής είναι 38.797,17  Ευρώ .
Η διαχρονικά σωρευτική αξία της ακέραιας μετοχής των 47,2 χιλ. απέδιδε  περίπου 38.8 χιλ. το χρόνο δηλαδή απόδοση σε ποσοστό  ετησίως 82.2%.
Την απόδοση του 82.2% απολάμβαναν όλες οι μετοχές είτε ήταν ακέραιες είτε κλάσμα ακεραίας μετοχής.
Αυτό το ποσοστό κέρδους του επενδυμένου κεφαλαίου κρίνεται για οποιαδήποτε επιχειρηματικά δεδομένα ως προκλητικά υψηλό.
(π.χ. αν κάποιος έχει μετοχή αξίας 10.000 ευρώ απολαμβάνει 8.220  ευρώ το χρόνο).
Οι μέτοχοι για τα  έτη 2015,2016 και 2017  έλαβαν για  μερίσματα και καταβολή ΕΦΚΑ αντίστοιχα 14.775.734 Ευρώ, 13.716.091 ευρώ και 7.605.990 ευρώ.
Προκειμένου να καταβληθούν τα παραπάνω ποσά δεν πληρώθηκαν ασφαλιστικές εισφορές  προς το ΙΚΑ και υποχρεώσεις προς την εφορία, ενώ για την κάλυψη άλλων δαπανών εξαντλήθηκαν τα  αποθεματικά που προορίζονταν για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και για την ασφαλιστική κάλυψη των παγίων.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.