Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Ποιες είναι οι νέες κατηγορίες εργαζομένων που εντάσσονται-Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες

Nέες κατηγορίες  εργαζομένων του δημοσίου τομέα εντάσσονται στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό προκύπτει από το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και της Δημόσιας Επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ) των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και της Δημόσιας Επιχείρησης
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», κατά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο/ειδικότητα και Υπηρεσία, ως εξής:

Α) Κατηγορία πρώτη (Α’ ) σε 200 ευρώ .

Β) Κατηγορία δεύτερη (Β’ ) σε  165  ευρώ.

Γ) Κατηγορία τρίτη (Γ’ ) σε 150 ευρώ .

Δ) Κατηγορία τέταρτη (Δ’ ) σε 105 ευρώ.

Ε) Κατηγορία πέμπτη (Ε’) σε  70 ευρώ .

Άρθρο 2: Κατάταξη δικαιούχων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και της Δημόσιας Επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»

Στις παρακάτω παραγράφους κατατάσσονται οι υπάλληλοι στις κατηγορίες του άρθρου 1 της παρούσας κατά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο/ειδικότητα και Υπηρεσία.

Υπάλληλοι που απασχολούνται στα στρατιωτικά εργοστάσια, στρατιωτικά αεροδρόμια και ελικοδρόμια, στους ναυστάθμους, στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ), στα συνεργεία επισκευής εγκαταστάσεων, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σχηματισμούς, στα πλωτά μέσα και λιμενικές εγκαταστάσεις.

 

Διαβάστε αναλυτικά τις κατηγορίες εργαζομένων εδώ

Άρθρο 3: Γενικές Ρυθμίσεις

1. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους, στους κλάδους, στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.

2. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.

3. Το ανωτέρω επίδομα δεν καταβάλλεται σε προσωπικό που ασκεί αποκλειστικά διοικητικής φύσεως καθήκοντα.

4. Σε περίπτωση που ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3528/2007, και τα καθήκοντα αυτά δε δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος, το επίδομα παύει να καταβάλλεται, από την ανάληψη των νέων καθηκόντων. Σε περίπτωση που στον υπάλληλο ανατίθεται η άσκηση καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας
σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις και η άσκηση αυτών των καθηκόντων δικαιολογεί την καταβολή επιδόματος, το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρόνο προβλέπεται η
νόμιμη ανάθεση των καθηκόντων.

5. Σε περίπτωση μείωσης των ωρών εργασίας το επίδομα συμπεριλαμβάνεται στην αναλογική μείωση των αποδοχών του υπαλλήλου σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 και τις κείμενες διατάξεις.

6. Το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (όπως ενδεικτικά κανονικές, ειδικές, άδειεςυπηρεσιακής εκπαίδευσης μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως οκτώ (8) ημέρες  κατ’ έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο,
σχετικές γνωματεύσεις).

7. Εάν ο υπάλληλος τελεί σε συνδικαλιστική άδεια, το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται. Στις περιπτώσεις όμως που η συνδικαλιστική άδεια χορηγείται στους υπαλλήλους
καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους ως μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων με πλήρη απαλλαγή καθηκόντων τους το επίδομα παύει να καταβάλλεται ισοχρόνως.

8. Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

9. Ενδεχόμενες αυξήσεις ή μειώσεις του επιδόματος σε σχέση με το ήδη καταβαλλόμενο κατά την 1.1.2024 δεν επηρεάζουν το ύψος τυχόν προσωπικής διαφοράς που καταβάλλεται στον δικαιούχο.

10. Στις περιπτώσεις που, βάσει της παρούσας απόφασης, προβλέπεται καταβολή χαμηλότερου επιδόματος σε σχέση με το νομίμως καταβαλλόμενο επίδομα κατά την 1.1.2024, τα επιπλέον ήδη καταβληθέντα ποσά, κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι την εφαρμογή της, αλλά όχι πέραν της 31.7.2024, δεν αναζητούνται.

11. Στις περιπτώσεις, που βάσει της παρούσας απόφασης, προβλέπεται καταβολή υψηλότερου επιδόματος σε σχέση με το νομίμως καταβαλλόμενο επίδομα κατά την 1.1.2024, η προκύπτουσα διαφορά θα καταβληθεί στο ακέραιο

12. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται κατά το μέρος που αντίκεινται σε αυτήν:

α) οι υπ’ αρ. οικ.2/16519/0022/24.2.2012 (Β’ 465) και 2/31081/ 0022/30.4.2012 (Β’ 1399) κοινές υπουργικές αποφάσεις και κάθε άλλη υπουργική απόφαση που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,

β) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, ρήτρα ή όρος συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας, που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

13. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.1.2024. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.